Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MC LAW BV

 

Om de dienstverlening te optimaliseren en teneinde volledige transparantie te verzekeren, past het juristenkantoor onderstaande regels toe.

Deze algemene voorwaarden hebben kracht van wet in de verhouding tussen het juristenkantoor en de klant en worden geacht te zijn aanvaard door de klant, indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de kennisname of toezending ervan. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan onder andere doch niet uitsluitend worden afgeleid uit de normale voortzetting van de prestaties door het juristenkantoor zonder bezwaar van de klant binnen een redelijke termijn.

1. Totstandkoming en uitvoering van het mandaat, opstart dossier en te verstrekken informatie

1.1. Opdrachten – Het juristenkantoor zal pas geacht worden een opdracht of mandaat te vervullen op voorwaarde dat de opdracht duidelijk werd bevestigd, deze uitdrukkelijk werd aanvaard door het juristenkantoor en bij gebreke daaraan, werd bekrachtigd door de klant zelf. In elke hypothese, behoudens uitdrukkelijke en geschreven andersluidende overeenkomst, zal geen enkel mandaat uitwerking krijgen zolang het voorschot op kosten en ereloon niet volledig werd betaald. Een eerste gesprek en andere prestaties zijn nooit kosteloos. Wij geven tijdens een eerste consult al veel advies en lichten onze visie op het dossier toe. Zij zullen worden aangerekend aan het gebruikelijke ereloontarief, zelfs indien de klant het mandaat nog niet uitdrukkelijk bevestigde.

1.2. Antwoordtermijnen – Het juristenkantoor zal steeds de vragen van klanten binnen een gepaste termijn beantwoorden. Mocht het omwille van de aard of complexiteit van de vraag of omwille van de drukte niet mogelijk zijn om binnen de 72 uur op de vraag te antwoorden, dan zal de ontvangst van de vraag bevestigd worden en zal er een indicatie gegeven worden van de termijn waarbinnen de klant een antwoord mag verwachten. Indien de klant binnen de 72 uur geen reactie ontvangen heeft, wordt hij vriendelijk verzocht om even een herinnering te sturen, aangezien het altijd mogelijk kan zijn dat er technisch iets misgelopen is of het bericht door een spamfilter tegengehouden werd.

1.3 Informatie – De klant zal zowel bij de aanvang van de overeenkomst, als tijdens de duur ervan spontaan alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met de nodige stukken, aan het juristenkantoor verstrekken. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem/haar aan het juristenkantoor verstrekte informatie en stukken. Het juristenkantoor is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie of stukken verstrekt door de klant.

Indien het juristenkantoor de klant bijstaat in een administratieve procedure (bijvoorbeeld een bezwaar in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag of een omgevingsberoep) verbindt de klant er zich toe elke aanplakking die betrekking heeft op de procedure of elke ander aanplakking op het perceel in kwestie, onmiddellijk te melden aan het juristenkantoor en er bij voorkeur een leesbare foto van door te sturen. De aanplakking doet steeds een termijn lopen en het is van groot belang dat het juristenkantoor hiervan steeds op de hoogte is.

2. Beroep op derden

2.1. Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de klant de vrije keuze daarvan aan het juristenkantoor. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van eenvoudige taken (neerleggen van een procedureakte, verschijnen op een (inleidings-) zitting, …) door een plaatselijke advocaat.

2.2. Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op andere derden, zoals (buitenlandse) advocaten (advocaten hebben nog steeds een pleitmonopolie voor de hoven of de rechtbanken), notarissen, accountants, revisoren of deskundigen, worden deze gekozen in overleg met de klant. De erelonen en kosten / vergoedingen van deze derden zijn integraal ten laste van de cliënt en zullen in de regel, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van het juristenkantoor, rechtstreeks door de cliënt betaald moeten worden aan deze derden. Indien zij door het juristenkantoor voorgeschoten zouden worden, zullen zij worden doorgerekend aan de cliënt.

3. Financiële voorwaarden

3.1. Voorschotten – Vanaf de opening geeft elk dossier aanleiding tot een voorschot bestemd de te maken kosten en prestaties (ereloon) te dekken. Het bedrag van dit voorschot is betaalbaar vanaf de opening van het dossier en voorafgaandelijk aan iedere prestatie; indien meerdere dossiers worden behandeld voor dezelfde klant, dan kan dit voorschot ofwel worden verbonden aan één of meerdere specifieke dossiers, ofwel globaal worden vastgelegd in verhouding tot de omvang van de dossiers; dit voorschot kan worden aangepast, zowel in meer als in min, naargelang het verloop van de toevertrouwde opdrachten.

3.2. Erelonen – De vergoeding voor de dienstverlening van het juristenkantoor (het ereloon) wordt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen (bijv. abonnement of forfait per zaak) aangerekend op uurbasis waarbij het tarief varieert naargelang o.a. de ervaring van de jurist, de complexiteit van de behandelde materie en de hoogdringendheid van de zaak. Ook het eerste consult wordt op deze manier aangerekend. Het uurtarief varieert naargelang voormelde criteria tussen € 90,00 en € 150,00 per uur. Het toepasselijk uurtarief zal op eerste verzoek meegedeeld worden. Behoudens bijzonder akkoord, worden de erelonen berekend op basis van de tijd besteed aan het dossier aan het uurtarief overeengekomen vóór de tussenkomst of vastgelegd bij de eerste facturatie. Dit tarief is altijd onderworpen aan een jaarlijkse indexatie en kan worden herzien door het juristenkantoor na een opzegtermijn van 3 maanden; daarnaast zullen de erelonen kunnen worden vermeerderd met een success fee in dossiers betreffende een procedure en / of een onderhandeling. De klant kan eventueel toegang vragen tot een online systeem, waarin hij in elke stand van het dossier de tijdsbesteding van het juristenkantoor kan opvolgen. Prestaties worden ingegeven door het juristenkantoor binnen een redelijke termijn na het voltooien ervan.

3.3. Kosten – Interne kosten (telefoon, kopieën, post,…) zijn niet inbegrepen in het ereloontarief. Zij worden forfaitair aangerekend worden op basis van een percentage van 10% van het aangerekende uurtarief van het ereloon.

De externe kosten (dossiertaksen, verplaatsingen en verblijfskosten, pakketpost of speciale zendingen, externe advocaat, technische raadsman, gerechtsdeurwaarder, griffie, gerechtsdeskundige, vervangingsdienst van een lokale balie…) worden gefactureerd aan de kostprijs.

3.4. Facturatie – Op regelmatige basis kunnen de prestaties en externe kosten gefactureerd door de uitgifte van een factuur samen met een detail van de prestaties en de kosten ingegeven bij het juristenkantoor op de datum van de facturatie. Over de frequentie van facturatie kunnen afspraken gemaakt worden bij aanvang van het dossier. De factuur, waarvan het bedrag verhoogd wordt met BTW volgens het geldend tarief op de datum van uitgifte van de factuur, is betaalbaar bij ontvangst. Facturen dienen betaald te worden door overschrijving of storting in EURO op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Het juristenkantoor aanvaardt geen betaling in contanten.

3.5. Achterstallen – Elke vertraging in de betaling van de facturen staat ons toe de uitvoering van onze opdrachten op te schorten tot de situatie wordt geregulariseerd. Elke onbetaalde factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op aan een interestvoet van 10% per jaar vanaf diens uitgifte, alsmede een schadebeding van 10% van het factuurbedrag. Als deze bepaling toepassing vindt worden alle uitstaande facturen ineens opeisbaar, zelfs als de vervaldag nog niet verstreken is.

3.6. Einde van de tussenkomst – Op het einde van het dossier of het geheel van dossiers die het voorwerp uitmaakten van een voorschot, zal het voorschot worden gebruikt voor de (gedeeltelijke) aanzuivering van de prestaties en de kosten van de laatste maand en in voorkomend geval van de nog niet betaalde facturen en de success fee; het eventueel saldo van het voorschot zal worden terugbetaald aan de klant.

3.7. Aansprakelijkheid – Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze verbintenissen middelenverbintenissen. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, zijn wij slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van onze verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door onze opzettelijke fout of door bedrog. Voor overige fouten zijn wij niet aansprakelijk.

Ingeval wij aansprakelijk worden gehouden voor enigerlei schade, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht of de bestelling van de klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling of de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Ingeval van overmacht worden onze verplichtingen opgeschort en zijn wij van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant noch op enige andere wijze aansprakelijk.

4. Geschillen

4.1. De relaties tussen het juristenkantoor en haar klanten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

4.2. Een factuur, die niet op korte termijn betwist wordt via een geschrift waarin de redenen voor betwisting uitvoerig uiteengezet zijn, wordt geacht aanvaard te zijn. Elke gerechtelijke vordering met betrekking tot de kosten en/of erelonen van het juristenkantoor behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt, tenzij de klant en het juristenkantoor in onderling akkoord beslissen om de betwisting aanhangig te maken bij CEPANI voor arbitrage en/of bemiddelling.