Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MC LAW BV

 

Om de dienstverlening te optimaliseren en teneinde volledige transparantie te verzekeren, past het juristenkantoor onderstaande regels toe.

Deze algemene voorwaarden hebben kracht van wet in de verhouding tussen het juristenkantoor en de cliënt en worden geacht te zijn aanvaard door de cliënt, indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de kennisname of toezending ervan. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan onder andere doch niet uitsluitend worden afgeleid uit de normale voortzetting van de prestaties door het juristenkantoor zonder bezwaar van de cliënt binnen een redelijke termijn.

1. Totstandkoming en uitvoering van het mandaat, opstart dossier en te verstrekken informatie

1.1. Opdrachten – Het juristenkantoor zal pas geacht worden een mandaat te vervullen op voorwaarde dat de opdracht duidelijk werd bevestigd, deze uitdrukkelijk werd aanvaard door het juristenkantoor en bij gebreke daaraan, werd bekrachtigd door de cliënt zelf. In elke hypothese, behoudens uitdrukkelijke en geschreven andersluidende overeenkomst, zal geen enkel mandaat uitwerking krijgen zolang het voorschot op kosten en ereloon niet volledig werd betaald.  Een eerste gesprek en andere prestaties  zijn echter nooit kosteloos. Zij zullen worden aangerekend aan het gebruikelijke ereloontarief, zelfs indien de cliënt het mandaat nog niet uitdrukkelijk bevestigde.

1.2. Antwoordtermijnen – Het juristenkantoor zal steeds de vragen van cliënten binnen een gepaste termijn beantwoorden. Mocht het omwille van de aard of complexiteit van de vraag niet mogelijk zijn om binnen de 72 uur op de vraag te antwoorden, dan zal de ontvangst van de vraag bevestigd worden en zal er een indicatie gegeven worden van de termijn waarbinnen de cliënt een antwoord mag verwachten. Indien de cliënt binnen de 72 uur geen reactie ontvangen heeft, wordt hij vriendelijk verzocht om even een herinnering te sturen, aangezien het altijd mogelijk kan zijn dat er technisch iets misgelopen is of het bericht door een spamfilter tegengehouden werd.

1.3 Informatie – De cliënt zal zowel bij de aanvang van de overeenkomst, als tijdens de duur ervan spontaan alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met de nodige stukken, aan het juristenkantoor verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem/haar aan het advocatenkantoor verstrekte informatie en stukken. Het advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie of stukken verstrekt door de cliënt.

Indien het juristenkantoor de cliënt bijstaat in een administratieve procedure (bijvoorbeeld een bezwaar in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag of een omgevingsberoep) verbindt de cliënt er zich toe elke aanplakking die betrekking heeft op de procedure of elke ander aanplakking op het perceel in kwestie, onmiddellijk te melden aan het juristenkantoor en er bij voorkeur een leesbare foto van door te sturen. De aanplakking doet steeds een termijn lopen en het is van groot belang dat het juristenkantoor hiervan steeds op de hoogte is.

1.4 Verplichtingen witwaswet - Indien de opdracht die u ons wenst toe te vertrouwen onder het toepassingsgebied van de witwaswet valt, is het juristenkantoor ertoe gehouden de cliënt te identificeren en een aantal stukken ter staving van die identiteit op te vragen, te verifiëren en te bewaren: een kopie van de identiteitskaart en indien het een vennootschap betreft een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen. Ook lasthebbers van vennootschappen (o.m. zaakvoerders, bestuurders, ...) vallen onder deze identificatieplicht. Het is mogelijk dat het advocatenkantoor in het kader van zijn wettelijke verplichtingen de cliënt moet vragen naar de herkomst van gelden of vermogensbestanddelen. De cliënt verstrekt deze informatie onverwijld, wanneer hierom gevraagd wordt. Indien de informatie niet verstrekt wordt binnen de twee weken na het verzoek is het juristenkantoor verplicht haar tussenkomst te beëindigen.

2. Beroep op derden

2.1. Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de vrije keuze daarvan aan het advocatenkantoor. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van eenvoudige taken (neerleggen van een procedureakte, verschijnen op een (inleidings-) zitting, …) door een plaatselijke advocaat.

2.2. Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op andere derden, zoals (buitenlandse) advocaten, notarissen, accountants, revisoren of deskundigen, worden deze gekozen in overleg met de cliënt. De erelonen en kosten / vergoedingen van deze derden zijn integraal ten laste van de cliënt en zullen in de regel, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van het advocatenkantoor, rechtstreeks door de cliënt betaald moeten worden aan deze derden. Indien zij door het advocatenkantoor voorgeschoten zouden worden, zullen zij worden doorgerekend aan de cliënt.

3. Financiële voorwaarden

3.1. Voorschotten – Vanaf de opening geeft elk dossier aanleiding tot een voorschot bestemd de te maken kosten en prestaties (ereloon) te dekken. Het bedrag van dit voorschot is betaalbaar vanaf de opening van het dossier en voorafgaandelijk aan iedere prestatie; indien meerdere dossiers worden behandeld voor dezelfde cliënt, dan kan dit voorschot ofwel worden verbonden aan één of meerdere specifieke dossiers, ofwel globaal worden vastgelegd in verhouding tot de omvang van de dossiers; dit voorschot kan worden aangepast, zowel in meer als in min, naargelang het verloop van de toevertrouwde opdrachten.

3.2. Erelonen – De vergoeding voor de dienstverlening van het juristenkantoor (het ereloon) wordt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen (bijv. abonnement of forfait per zaak) aangerekend op uurbasis waarbij het tarief varieert naargelang o.a. de ervaring van de jurist, de complexiteit van de behandelde materie en de hoogdringendheid van de zaak. Ook het eerste consult wordt op deze manier aangerekend. Het uurtarief varieert naargelang voormelde criteria tussen € 90,00 en € 150,00 per uur. Het toepasselijk uurtarief zal op eerste verzoek meegedeeld worden. Behoudens bijzonder akkoord, worden de erelonen berekend op basis van de tijd besteed aan het dossier aan het uurtarief overeengekomen vóór de tussenkomst of vastgelegd bij de eerste facturatie. Dit tarief is altijd onderworpen aan een jaarlijkse indexatie en kan worden herzien door het advocatenkantoor na een opzegtermijn van 3 maanden; daarnaast zullen de erelonen kunnen worden vermeerderd met een success fee in dossiers betreffende een vordering, een procedure en / of een onderhandeling. De cliënt kan toegang vragen tot een online systeem, waarin hij in elke stand van het dossier de tijdsbesteding van het advocatenkantoor kan opvolgen. Prestaties worden ingegeven door het advocatenkantoor binnen een redelijke termijn na het voltooien ervan.

3.3. Kosten – Interne kosten (telefoon, kopieën, dactylo, post,…) zijn niet inbegrepen in het ereloontarief. Zij worden forfaitair aangerekend worden op basis van een percentage van 10% van het aangerekende uurtarief van het ereloon.

De externe kosten (gerechtsdeurwaarder, griffie, gerechtsdeskundige, vervangingsdienst van een lokale balie, verplaatsingen en verblijfskosten, pakketpost of speciale zendingen, technische raadsman,…) worden gefactureerd aan de kostprijs.

3.4. Facturatie – Op regelmatige basis kunnen de prestaties en externe kosten gefactureerd door de uitgifte van een factuur samen met een detail van de prestaties en de kosten ingegeven bij het advocatenkantoor op de datum van de facturatie. Over de frequentie van facturatie kunnen afspraken gemaakt worden bij aanvang van het dossier. De factuur, waarvan het bedrag verhoogd wordt met BTW volgens het geldend tarief op de datum van uitgifte van de factuur, is betaalbaar bij ontvangst. Facturen dienen betaald te worden door overschrijving of storting in EURO op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Het advocatenkantoor aanvaardt geen betaling in contanten.

3.5. Achterstallen – Elke vertraging in de betaling van de facturen staat ons toe - conform de deontologische regels van ons beroep - de uitvoering van onze opdrachten op te schorten tot de situatie wordt geregulariseerd. Elke onbetaalde factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op aan een interestvoet van 10% per jaar vanaf diens uitgifte, alsmede een schadebeding van 10% van het factuurbedrag.

3.6. Einde van de tussenkomst – Op het einde van het dossier of het geheel van dossiers die het voorwerp uitmaakten van een voorschot, zal het voorschot worden gebruikt voor de (gedeeltelijke) aanzuivering van de prestaties en de kosten van de laatste maand en in voorkomend geval van de nog niet betaalde facturen en de success fee; het eventueel saldo van het voorschot zal worden terugbetaald aan de cliënt.

4. Geschillen

4.1. De relaties tussen het juristenkantoor en haar cliënten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. 

4.2. Een factuur, die niet op korte termijn betwist wordt via een geschrift waarin de redenen voor betwisting uitvoerig uiteengezet zijn, wordt geacht aanvaard te zijn. Elke gerechtelijke vordering met betrekking tot de kosten en/of erelonen van het juristenkantoor behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt, tenzij de cliënt en het juristenkantoor in onderling akkoord beslissen om de betwisting aanhangig te maken bij CEPANI voor arbitrage en/of bemiddelling.